Go Search
DXC > royalthaipolice > ข้อมูลข่าวสาร > คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม  
ข้อมูลข่าวสาร: คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม

Title

คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม  

Body

การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
การป้องกันการล้วงกระเป๋า
การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ตามสามสถานที่ประกอบการค้า หรือที่พักอาศัย
การป้องกันการปล้น ชิง หรือวิ่งราวทรัพย์ผู้เบิกเงินหรือนำเงินไปฝากธนาคาร
การป้องกันการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ถูกทำร้ายร่างกายในอาคาร สถานที่จอดรถ , ในลิฟท์ ในห้องพักโรงแรม
การป้องกันอาชญากรรมของร้านเสริมสวย
 
 

Expires

 
Attachments
Created at 8/8/2009 2:43 AM  by System Account 
Last modified at 8/8/2009 2:46 AM  by System Account 


(สถิติตั้งแต่ 4/9/2552)